Vietnamese to English

How to say Mập không có đẹp in English?

Fat is not beautiful

More translations for Mập không có đẹp

Mập không có đẹp  🇻🇳🇨🇳  脂肪不漂亮
Không có  🇻🇳🇨🇳  没有
Không có  🇻🇳🇨🇳  不
Nếu không có tôi bạn có buồn không  🇻🇳🇨🇳  没有我,你难过不
Bạn có biết có không  🇻🇳🇨🇳  你知道是吗
Có Saju không  🇻🇳🇨🇳  是 萨朱 否
Không có gì  🇻🇳🇨🇳  什么!
Không có Siri  🇻🇳🇨🇳  无 Siri
Không có gì  🇻🇳🇨🇳  什么都不
Không có thét  🇻🇳🇨🇳  没有尖叫声
Có làm không  🇻🇳🇨🇳  是 不
có được không  🇻🇳🇨🇳  获取否
Không có visa  🇻🇳🇨🇳  无签证
Có khỏe không  🇻🇳🇨🇳  健康
Có mang không  🇻🇳🇨🇳  IS 轴承
Có quan không  🇻🇳🇨🇳  没有
Có hàng không  🇻🇳🇨🇳  是 航空
Không có hiểu  🇻🇳🇨🇳  不理解
Tôi không có  🇻🇳🇨🇳  我没有

More translations for Fat is not beautiful

肥了不美  🇨🇳🇬🇧  Fat is not beautiful
不胖  🇨🇳🇬🇧  Not fat
这猪胖不胖  🇨🇳🇬🇧  This pig is not fat
他胖吗? 不,他不胖。只是胖了一点  🇨🇳🇬🇧  Is he fat? No, hes not fat. Its just a little fat
女人太胖了就不美丽了  🇨🇳🇬🇧  A woman is too fat to be beautiful
他非常瘦,他不胖  🇨🇳🇬🇧  He is very thin, he is not fat
这个衣服不美丽  🇨🇳🇬🇧  This dress is not beautiful
但是天公不作美  🇨🇳🇬🇧  But heaven is not beautiful
妙美熙不美心美心美心美浓些  🇨🇳🇬🇧  Miao Meixi is not beautiful heart beautiful heart more beautiful
Fat fat  🇨🇳🇬🇧  Fat fat
Like fat fat  🇨🇳🇬🇧  Like fat fat
才不美  🇨🇳🇬🇧  Its not beautiful
睡觉了没有啊,美女  🇨🇳🇬🇧  Sleep not, beautiful
我的妈妈很漂亮,她是长头发,她有一点胖,也不太不高  🇨🇳🇬🇧  My mother is very beautiful, she has long hair, she is a little fat, also not very tall
我的妈妈很漂亮,她是长头发,他有她有一点胖,不太高  🇨🇳🇬🇧  My mother is very beautiful, she is long hair, he has her a little fat, not too tall
他很高而且不胖  🇨🇳🇬🇧  Hes tall and not fat
我一点都不胖  🇨🇳🇬🇧  Im not fat at all
Is he fat? No,he isn’t  🇨🇳🇬🇧  Is he fat? No, he isnt
王梓祎是胖子  🇨🇳🇬🇧  Wang Wei is fat