English to Vietnamese

How to say introduc in Vietnamese?

gi

More translations for introduc

introduc  🇬🇧🇨🇳  内向

More translations for gi

dang lam gi  🇨🇳🇻🇳  Đặng lam gi
Bao nhiêu là nó giảm giá ở đây  🇨🇳🇻🇳  Bao nhi? u l? gi? m gi????????????????????????? nir?
Thực giá rồi  🇨🇳🇻🇳  THC gi? ri
Gọi FaceTime k dc  🇨🇳🇻🇳  Gi FaceTime k DC
Không phải bây giờ  🇨🇳🇻🇳  Khng phsi by gi
Gửi luôn nhé  🇨🇳🇻🇳  Gi Lu? n NH
anh la gi cua chi dien  🇨🇳🇻🇳  Anh la gi cua chi dien
Gửi lại ở chỗ tôi phải không  🇨🇳🇻🇳  Gi lir chti phi hng
Giành chiến thắng  🇨🇳🇻🇳  Gi? NH chi-n thhng
Bạn đến Việt Nam bao giờ chưa  🇨🇳🇻🇳  Đô thị bnn Vit Nam bao gi
Giáng sinh đi hà nôi chơi nhé  🇨🇳🇻🇳  Gi? ng sinh h? ni ch? i nh
Đúng tôi già rồi , tóc của tôi cũng bạc số ít rồi  🇨🇳🇻🇳  N-ng ti gi? ri, tca ti cng bcttri
Chác già e cüng vê tdi hn roí hey  🇨🇳🇻🇳  Ch? c gi? e c? ng v? TDI HN ro? Hey
Được,em gái giữ khỏe nhé,hẹn ngày gặp lại  🇨🇳🇻🇳  G? c, em g? i gi? Kh? e NH?, hn ngy gp li
gsk Panadol Viën Sbi Giâm dau - hą sÓt Vi Chanh 20 VIËN SUI MÓi viôn sdi chóa 500 mg paracetamol  🇨🇳🇻🇳  GSK Panadol vi? n SBI gi? m dau-h s ss vi chanh 20 VIn SUI mi vin SDI cha 500 mg paracetamol