English to Czech

How to say Huh in Czech?

Co

More translations for Huh

Huh, huh, huh, huh, huh  🇬🇧🇨🇳  呵呵,呵呵,呵呵,呵呵
Huh  🇬🇧🇭🇰  嗯
Huh  🇬🇧🇨🇳  啊
huh  🇬🇧🇨🇳  哈
Huh  🇬🇧🇷🇺  Да
Huh  🇬🇧🇨🇳  嗯
Sad, huh  🇬🇧🇨🇳  很伤心吧
Me, huh  🇬🇧🇨🇳  我,嗯
Hello, huh  🇬🇧🇨🇳  喂,嗯
Ted, huh  🇬🇧🇨🇳  泰德,嗯
Tracys, huh  🇬🇧🇨🇳  特蕾西的,嗯
Me, huh  🇬🇧🇯🇵  俺だろ
uhh huh  🇬🇧🇨🇳  嗯嗯
Like, huh  🇬🇧🇨🇳  像,嗯
No, huh  🇬🇧🇨🇳  不,哈
Old, huh  🇬🇧🇨🇳  老了,是吧
Danger, huh  🇬🇧🇨🇳  危险,是吧
G huh  🇬🇧🇨🇳  g啊
Cold, huh  🇬🇧🇨🇳  冷,是吧

More translations for Co

你在干什么  🇨🇳🇨🇿  Co děláš
这是什么  🇨🇳🇨🇿  Co to je
鸡你太美  🇨🇳🇨🇿  Kuře, co jsi tak krásná